Abraham als allochtoon

Abraham als allochtoon

Het staat beschreven in Genesis 23. Vader Abraham was in Hebron, waar de 'zonen van Heth' woonden. Abraham wilde daar, als allochtoon, een stuk land kopen om zijn vrouw Sara te begraven, die was overleden.

De onderhandeling over de aankoop begon met de woorden van Abraham 'Ik ben een vreemdeling en inwoner bij u'. Op Abrahams vraag om een stuk grond kwam het volgende antwoord, dat ik weergeef volgens de statenvertaling: 'Hoor ons, mijn heere,gij zijt een Vorst Gods in het midden van ons; begraaf uw doode in het midden van ons; begraaf uw doode in de keur onzer graven; niemand van ons zal zijn graf voor u weren, dat gij uw doode niet zoudt begraven.' Abraham 'boog zich neder' en gaf aan welk stuk land hij wilde kopen. Efron, de eigenaar van die akker, zei toen: 'Neen, mijn heere, hoor mij: den akker geef ik u.'

Abraham wist donders goed dat hij zo'n aanbod niet moest aannemen. Hij antwoordde: 'Trouwens, zijt gij 't? Lieve, hoor mij: ik zal het geld des akkers geven, neem het van mij, zo zal ik mijne doode aldaar begraven.'

Wie dit leest moet wel getroffen worden door de wellevendheid waarmee de onderhandeling begonnen is. Nu moeten de allochtoon en de autochtoon nog tot zaken komen.

Efron geeft aan wat het kosten moet, in een buitengewoon elegante formulering: 'Mijn heere, hoor mij: een land van vierhonderd sikkelen zilvers, wat is dat tusschen mij en tusschen u? begraaf slechts uw doode.'

In Hebron, vele eeuwen geleden. Twee heren van wie wij kunnen leren.

De beginwoorden van Efron hebben de betekenis van een vriendschapsbetuiging, niet van een serieus financieel aanbod. Abrahams reactie laat zien dat hij de regels van het spel kent. Hij is in de beschreven situatie de allochtoon en weet dat hij zich dient te houden aan de vorm die een bepaald ritueel heeft in het land van zijn vreemdelingschap.

Waar culturen in contact komen wordt semiotisch begrip van levensbelang. Het is zaak om elkaars vooronderstellingen te kennen, op grond waarvan men tot interpretaties komt.